Winkelwagen 0

Er zijn geen producten meer te koop

Subtotaal Vrij
Verzending, belastingen en kortingscodes worden berekend bij het afrekenen

Uw winkelwagen is leeg

Coravin Overeenkomst commerciële klant

Deze voorwaarden, met inbegrip van alle bepalingen en verplichtingen die hierin worden uiteengezet ("Voorwaarden") dienen als een bindend contract tussen u en CORAVIN (“Coravin," "wij" en "ons"). Door op accepteren te klikken en Producten te kopen van Coravin of anderszins akkoord te gaan met deze Voorwaarden, erkent u ("Commerciële Klant") dat deze Voorwaarden van kracht blijven voor de duur van uw deelname als Commerciële Klant.

UW DEELNAME ALS COMMERCIËLE KLANT IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL HET ONDERSTAANDE, MAG U OP GEEN ENKELE WIJZE DEELNEMEN ALS COMMERCIËLE KLANT. U MOET DE VOORWAARDEN ACCEPTEREN VOORDAT U EEN BESTELLING KUNT PLAATSEN OF EEN PRODUCT OF VERGOEDING KUNT ONTVANGEN VAN CORAVIN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, MAG U NIET OVERGAAN TOT DE AANKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN. CORAVIN HEEFT GEEN VERPLICHTING OM ENIG PRODUCT OF VERGOEDING AAN U TE LEVEREN.


Coravin Overeenkomst commerciële klant

Aankoopvoorwaarden.

De commerciële klant zal de producten kopen tegen de prijzen die aan de commerciële klant worden aangeboden en die van tijd tot tijd worden gewijzigd door CORAVIN en zal de Producten uitsluitend gebruiken voor het verstrekken van dergelijke Producten voor demonstraties, proeverijen, intern gebruik of het verstrekken van dergelijke Producten aan zijn klanten als gratis geschenken (in overeenstemming met CORAVINpromotie en positionering van de Coravin productlijn als prestige merkproducten). Commerciële Klant zal de Producten niet doorverkopen of aan andere partijen verstrekken dan aan zijn klanten zoals hierin uiteengezet. Alle andere vormen van gebruik dan hierin uiteengezet, zijn strikt verboden. Alle betalingen zijn verschuldigd bij aankoop via creditcard vanwww.trade.coravin.com. De prijzen zijn exclusief alle staats- en lokale belastingen, en de commerciële klant is verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke staats- en/of lokale belastingen, indien van toepassing. De commerciële klant is niet aansprakelijk voor belastingen op basis van CORAVINde activa of inkomsten van de commerciële klant of waarvoor de commerciële klant een geschikte vrijstelling voor wederverkoop of een andere vrijstelling heeft. CORAVIN kan alle hangende productzendingen opschorten tot alle openstaande facturen volledig zijn betaald. Alle bestellingen zijn onderworpen aan CORAVIN. In geen geval zullen aanvullende of afwijkende voorwaarden (anders dan de gevraagde leveringsdatum) in de Inkooporder van toepassing zijn, en CORAVIN wijst uitdrukkelijk dergelijke aanvullende of afwijkende voorwaarden van de hand. Alle Producten worden verzonden FOB CORAVIN's gespecificeerde locatie. Alle verzenddata gespecificeerd door CORAVIN zijn slechts schattingen en CORAVIN is niet verantwoordelijk voor het niet halen van aangevraagde of geplande verzenddata, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door CORAVIN. De commerciële Klant zal voldoen aan alle vereisten met betrekking tot opslag, veiligheid en verzending van het Product (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het toegestane temperatuurbereik voor opslag), zoals vermeld op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) dat beschikbaar is op www.coravin.com, en zoals anderszins schriftelijk meegedeeld aan de Commerciële Klant door CORAVIN. CoravinCapsules die bij het Product worden geleverd en/of voor gebruik met het Product worden geleverd, zijn gevuld met samengeperst argongas.BELANGRIJKE VERZENDINFORMATIE: Samengeperst argongas valt onder de DOT 2.2-klasse van niet-brandbare gassen met een UN-nummer van UN1006. Producten met Coravin ™ Capsules en de Coravin™-capsules zelf vereisen een speciale etikettering voor zowel grond- als luchttransport.

Beperkte garantie; Disclaimer.

CORAVIN biedt eindgebruikers een beperkte productgarantie die bij de Producten wordt geleverd. CORAVIN WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN OF HANDELSGEBRUIK.

Beperking van aansprakelijkheid.

CORAVIN ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE COMMERCIËLE KLANT VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN OF VERLIES VAN GOODWILL, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL CORAVINDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COMMERCIËLE KLANT IN VERBAND MET PRODUCTEN ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS DIE DE COMMERCIËLE KLANT HEEFT BETAALD VOOR HET PRODUCT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, EN ALS EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN SPECIFIEK PRODUCT, ZAL DE COMMERCIËLE KLANT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. CORAVININDIEN EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN SPECIFIEK PRODUCT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COMMERCIËLE KLANT IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT COMMERCIËLE KLANT HEEFT BETAALD VOOR PRODUCTEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE PERIODE VAN DRIE (3) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAT AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

Algemeen.

Deze Overeenkomst (met inbegrip van eventuele bijgevoegde bijlagen) vervangt alle eerdere mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de aankoop van Producten. Op deze Overeenkomst is het recht van de Commonwealth of Massachusetts van toepassing, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Uitsluitend de federale rechtbanken en staatsrechtbanken in Boston, Massachusetts zijn bevoegd te oordelen over elke actie die voortvloeit uit deze Voorwaarden.

Termijn en beëindiging.

Elke partij kan, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst in zijn geheel beëindigen na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Commerciële Klant binnen dertig (30) dagen na de effectieve datum van beëindiging het volgende betalen CORAVIN alle bedragen die op dat moment uitstaan en verschuldigd zijn aan CORAVIN.

Producten.

Coravin™ Systemen, Coravin™ Capsules, Coravin™ Accessoires